Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Szanowni Rodzice, Uczniowie,
od środy, 25.03.2010 r. rozpoczynamy naukę zdalną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
1. Uczniowie klas 4-8 posiadają własny dostęp do i-dziennika, dostęp uczniów klas 1-3 do i-dziennika posiadają rodzice.
2. Dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymują materiały od wychowawców przesłane do rodziców w ramach grupy.
3. Materiały edukacyjne, informacje o konieczności wykonania zadań będą przesyłane uczniom i rodzicom za pośrednictwem Wiadomości w i-dzienniku.
4. Nauczyciele podczas nauczania zdalnego przygotowują zajęcia według planu lekcji z i-dziennika.
5. Materiały nauczyciel przesyła uczniowi w dniu zajęć do godz. 10:00 lub dzień wcześniej (po godz. 17:00 na kolejny dzień).

6. Czas wykonywania zadań przez ucznia klas 1-3 nie może przekroczyć 2h dziennie w tym język angielski i religia po 15 minut 2 razy w tygodniu; zadania muszą być dostosowane do możliwości ucznia.
7. Czas pracy uczniów z przedmiotów wiodących dla klas 4-8 trwa 25 do 30 minut.
8. Czas pracy z plastyki, muzyki religii, techniki, informatyki, wychowania fizycznego wynosi 15 minut.
9. Od środy wznowiona zostanie realizacja podstawy programowej i ocenianie. Kontrolowana również będzie frekwencja. Warunkiem obecności na danych zajęciach będzie odczytanie wiadomości w dniu, kiedy odbywają się planowane zajęcia.
10. Ze względu na trudności z dostępem uczniów do komputera i Internetu nie będziemy realizować nauczania na zasadzie tzw. wideokonferencji.
11. Prosimy na bieżąco kontrolować i -dziennik i stronę szkoły – zakładka praca zdalna, kontrolować systematycznie pracę dziecka i na bieżąco zgłaszać wszelkie problemy.
12. W klasach integracyjnych uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela wspierającego.

Z poważaniem
Ewa Kubisz

2020 Aktualności 24
Autor: