Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     Podczas egzaminów gimnazjalnych, czyli 19 kwietnia odbyło się w naszej szkole szkolenie w ramach programu ,,Wiem jak ratować życie” dla klas 7-ych.

Program ten zainicjowany przez Miasto Poznań pod patronatem prezydenta Miasta Poznania  zakłada wzmocnienie procesu edukacji i kształcenia dzieci oraz młodzieży o wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Głównym celem programu jest zaznajomienie uczniów z podstawami teoretycznymi                      i praktycznymi udzielania pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego. Po przeprowadzonych zajęciach uczeń powinien wiedzieć, m.in. czym są stany zagrożenia życia lub zdrowia i będzie znał zasady, podstawowe sposoby i techniki wykorzystywane w udzielaniu pierwszej pomocy.

Program ,,Wiem jak ratować życie” ma w swych założeniach uświadomić uczniom wagę udzielania pierwszej pomocy i spróbować ukształtować wśród nich postawy humanitarne. W trakcie zajęć praktycznych każdy uczeń ma możliwość podjęcia indywidualnej próby resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie pod nadzorem instruktora. Elementami obowiązkowymi programu są takie zagadnienia jak: czynności resuscytacyjne osoby dorosłej i dziecka wykonywane pod nadzorem szkolącego, postępowanie resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, układanie w pozycji bezpiecznej, złamania, rany i krwawienia, oparzenia oraz porażenia prądem.

Uczniowie naszej szkoły najpierw mieli 2 godziny lekcyjne szkolenia teoretycznego                    a następnie 2 godziny w grupach szkolenia praktycznego. Na początku czerwca odbywać się będzie konkurs pod tym samym tytułem „Wiem, jak ratować życie”, gdzie reprezentować nas będą dwie osoby z klas 7-ych. Eliminacje szkolne dopiero będą przeprowadzone.

Koordynatorami programu w szkole są pani Edyta Kolasa – Seroka oraz Iwona Liszewska.

Liszewska Iwona

2018 Aktualności 15
Autor: